ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

 വിലാസം

മാടായികാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം,

മാടായിപ്പാറ, പഴയങ്ങാടി,

കേരളം, ഇന്ത്യ, 670 334

 ഫോൺ നമ്പർ

4972875834

 ഇമെയിൽ

info@madayikavuoffical.com