പൂജ വിവരങ്ങൾ

 • പുഷ്പാഞ്ജലി

 • രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി (ചെറുത്)

 • രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി (വലുത്)

 • ത്രികാല പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി

 • എണ്ണ വിളക്ക്

 • നെയ്യ് വിളക്ക്

 • ശർക്കര പായസം

 • ഏകപൂജ, ഗുരുസിപൂജ, കരിങ്കലാസം

 • വെള്ളി പ്രതിമ സമർപ്പണം

 • നാക്കില സമർപ്പണം

 • കുരുമുളക് സമർപ്പണം

 • തൊട്ടിലും കുട്ടിയും സമർപ്പണം

 • ചുവന്ന പട്ട് സമർപ്പണം

 • ചെത്തിമാല

 • തിരുമധുരം

 • സ്വർണത്താലി സമർപ്പണം

 • വെള്ള നിവേദ്യം

 • ചോറൂണ്

 • രക്തപൂജ

 • ദീർഘരക്ഷ

 • ശത്രുസംഹാരപൂജ

 • വലിയപൂജ

 • അന്നദാനം (ഒരു ദിവസം)

 • നിറമാല

 • മറിനീക്കൽ

 • കലശം

 • ഗ്രന്ഥ , മാല , രക്ഷപൂജ

 • വിദ്യാരംഭം

 • 1/4 വട്ടളം പായസം

 • വലിയ വട്ടളം പായസം

 • തുലാഭാരം