വിശേഷാൽ ദിവസങ്ങൾ

 • ചിങ്ങം
 • ത്രിപുത്തരി
 • കന്നി
 • ഒരു മാസം ചാക്യാർകൂത്ത്
 • തുലാം
 • തുലാം 8
 • സംക്രമം
 • പാട്ടും കളത്തിലിരിയും
 • വൃശ്ചികം
 • വൃശ്ചികത്തിലെ തൃക്കാർത്തിക
 • വൃശ്ചിക സംക്രമം
 • ഒരു മാസം മണ്ഡലകാലം
 • ദേവിയുടെ തിരുനക്ഷത്രം
 • പാട്ടും കളത്തിലിരിയും
 • ധനു
 • പന്തൽ കാട് നാട്ടൽ കർമ്മം
 • മകരം
 • മകരം 9
 • മകരം 13
 • മകര പാട്ടും കളത്തിലിരിയും
 • മുക്കുവ മോഗായ സമുദായക്കാരുടെ കലം വരവ് (മകര പൊങ്കൽ )
 • കളത്തിലിരിയും പാട്ടും
 • കുംഭം
 • ശിവരാത്രി , വിശേഷാൽ തിരുവത്താഴ പൂജ ആരംഭം
 • മീനം • കാർത്തിക നാൾ മുതൽ പൂരം നാൾ വരെ പൂര മഹോത്സവം
  പൂരം നാളിൽ വടുകുന്ദം തടാകത്തിൽ വിശ്വ പ്രസിദ്ധമായ പൂരം കുളി.
  പൂര മഹോത്സവത്തിന് എല്ലാ സമുദായകാർക്കും അവരവരുടേതായ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്
 • മേടം 1
 • മേടം 11
 • വിഷു കണി (പുലർച്ചെ 4 :30 ന് )
 • വിഷു പൂജ
 • എടവം
 • എടവം 10
 • എടവം 15 ന് ശേഷം

 • കലശ മഹോത്സവം (പെരുംങ്കളിയാട്ടം )
 • കലശം കുറിക്കൽ
 • ഒറ്റ ദിവസം ചൊവ്വ , വെള്ളി , ഞായർ , നല്ല നക്ഷത്രം ഈ ദിവസം കൂടിയാണ് കലശം
 • മിഥുനം 13
 • പ്രതിഷ്ഠ ദിനം , തന്ത്രി പൂജ
 • കർക്കിടകം 16
 • മാരിതെയ്യം